Scroll to top

Yazılı Çalışmalarım

SORUŞTURMA EVRESİNDE ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI MÜDAFİİİN DOSYAYI İNCELEME YETKİSİ

1.MÜDAFİİN DOSYAYI İNCELEME YETKİSİ Anayasamızın; hak arama hürriyeti başlıklı 36.maddesinde ‘’Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.’’ denilerek, savunma hakkının Anayasa tarafından da korunduğu ve önem atfedildiği sabittir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf ülke olarak AİHS‘nin Adil yargılanma hakkı […]

Byadmin

Eylül 7, 2022

ÇEKIN KAMBIYO SENETLERINE ÖZGÜ HACIZ YOLU İLE TAKIBI

GİRİŞ             Kambiyo senetleri, resmi belge olmamasına karşın, tedavül kabiliyeti ve soyutluk ilkesi gereğince kamu güvenini haiz olduklarından, bu senetlerden doğan borçların icra takibine konu edilmesi halinde, bazı özel hükümler öngörülmüş ve kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip düzenlenmiştir. Bu çalışmamızda bir kambiyo senedi olan “çek”in icra takibine konu edilmesi hususu, “kambiyo senetlerine özgü […]

Byadmin

Eylül 7, 2022

İMAR KISITLILIĞI

İMAR KISITLILIĞI İmar kısıtlılığı imar planında kamu alanında kalan kişilere ait taşınmazların idarece kamulaştırılmamasından kaynaklı kişilerin  taşınmazlarından, mülklerinden tam olarak faydalanamaması durumu olarak açıklanabilir.          İdarenin kanunda yer alan düzenlemelere aykırı bir eylem veya işlem yapması durumunda, bu karardan etkilenen kişilerin idareye karşı tazminat davası açabilmesi mümkündür.[1] Yine İdare kanuna uygun davransa bile yapmış olduğu […]

Byadmin

Eylül 7, 2022

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI-İMAR KANUNU md.18 UYGULAMASI

I.GENEL OLARAK DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI A.TANIM ‘’İmar planlarının uygulanmasında şehirlerimizin veya yerleşime yeni açılan bölgelerin düzenli, sağlıklı, güvenli ve nitelikli yaşam çevresi ve kalitesi sağlama belediyelerin asli görev, yetki ve sorumluluklarındandır. İmar planlarının hayata geçirilmesinde, ‘’isteğe bağlı uygulamalar’’ yetersiz kalmakta, kamulaştırmalar da mülkiyet hakkının çoğunlukla tamamına yönelmektedir.(kısmi kamulaştırma hariç). Bu nedenle imar planlarının uygulanması amacıyla; […]

Byadmin

Eylül 7, 2022

HUKUKTA YÖNTEM KARAR İNCELEMESİ

İNCELEME KONUSU KARAR DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU         2014/63 E.  ,  2016/1023 K.[1] “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2014/63 Karar No : 2016/1023 Temyiz Eden (Davalı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacılar) : İstemin Özeti :…. İdare Mahkemesi’nin … günlü, E:…, K:…. […]

Byadmin

Eylül 7, 2022

KAMU İHALELERİNDEN YASAKLILIK

GİRİŞ İhale sürecinde ihalelerden yasaklanan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. 2016 yılında 862 kişi  2017 yılında 1069 kişi 2018 yılında ilk 6 ayındaysa 1080 gerçek ve tüzel kişi kamu ihalelerinden yasaklanmıştır.[1] Kamu ihalelerinden yasaklanan gerçek ve tüzel kişi sayısı her geçen sene artarak devam etmektedir.  İhale süreci ihale dökümanının hazırlanmasıyla başlayıp yaklaşık maliyetin hesaplanması, […]

Byadmin

Eylül 7, 2022

TIP CEZA HUKUKUNDA TIBBİ UYGULAMA HATASI

TIP CEZA HUKUKUNDA HATA (MALPRAKTİS) A.GİRİŞ Tıp ceza hukukunda hata hekimlerin görevleri sırasında hatalı davranışlarını ifade eden “malpraktis” teriminin  tanımı; “bir meslek mensubunun mesleğini, toplumda mesleğin ortalama basiretli ve saygın bir mensubunun her şart altında uygulaması gereken bilgi ve beceri ile uygulamaması sonucu hizmetten yararlanan kişiye bir zarar vermesi.” [1] Şeklinde yapılmıştır. Türk Tabipler Birliği […]

Byadmin

Eylül 7, 2022

Özgün İçeriklerimin Tüm Hakları Saklıdır Atıf yapılamadan kullanılamaz

AÇIKLAMA

ÇED yapılması planlanan projenin çevreye olası muhtemel etkilerini göstermek, projenin onay verilmeden önce ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tespit etmek, olası etkilerin nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin çözümlerin sunulduğu, inşaat ve işletme sürecini anlatan disiplinlerarası bir çevre yöntemidir. ÇED süreciyle projenin çevresel zararlarının tespiti sağlanacak ve çevre kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirler hazırlanacaktır. Çevrenin korunmasının temel dayanağı olan çevre hakkının gerçekleştirilmesini sağlayan teknik bir araçtır.

Çalışmamızın ilk bölümünde çevre kavramına, çevre hakkının çevreyle olan ilişkisine, çevre hakkının yerel ve uluslararası mevzuatta gelişimine, ÇED kavramının tanımlanmasına, ÇED’in çevre hakkıyla ve diğer temel haklarla ilişkisine, ÇED’in uluslararası hukukta ve yerel hukuktaki gelişimine yer verilmiştir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise ÇED sürecine ve hukuki etkisine yer verilmiş, bir idari işlem olarak ÇED’in hukuki niteliği, ÇED idari işleminin unsurları açısından ve yapılış usulü ayrıntılı biçimde anlatılmış, ÇED idari işleminin tabi olduğu idari usul ilkeleri ve özellikle katılım ilkesi değerlendirilmiş ve ÇED süreci sonucunda verilen ÇED kararlarına yer verilmiştir.

Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise, ÇED süreci sonunda verilen kararlara karşı görevli ye yetkili yargı yerinin belirlenmesi konuları ele alınmış, ÇED kararlarına karşı açılacak iptal davasının tabi olduğu yargılama türüne yer verilmiş, iptal davası açılabilmesinin ön koşulları özellikle menfaat açısından değerlendirilmiş, yürütmenin durdurulması müessesesi ayrıntılı bir şekilde anlatılmış, yargı kararlarına uyulmamasının sonuçları ele alınmış ve ÇED kararlarının yargısal denetiminde AYM’nin ve Danıştayın yaklaşımı değerlendirilmiştir.

E-Kitabı İncele  & Kitabı Satın Al

ÇEVRE HAKKI VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

0%

ÇED SÜRECİ VE HUKUKİ ETKİLERİ

0%

ÇED KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ

0%

Avukat Fatih KURDOĞLU

İzmir İl Hakem Heyeti Üyesi
İzmir Kent Konseyi Çalışma Grubu Başkanı

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Mezunu

Ceza Hukuku

0%

İdare Hukuku

0%

01.

Söylediklerine kulak verin

Dürüst Samimi

Temel ilkelerimiz dürüstlük, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılamakta kararlılık ve mükemmel hukuki hizmettir. Hedefimiz Türkiye’de ve uluslararası arenada ileri gelen kurumsal hukuk bürolarından birisi olmaktır. Bu hedefin peşinde, müvekkillerimize sunduğumuz hizmette yaklaşımımız nettir:

02.

Müvekkil-vekil ilişkisi

İletişim

Müvekkillerimizin amaçları, yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini benimsemek amacıyla onlarla yakın bir iletişim sürdürüyoruz. Amacımız, müvekkillerimizle güven, hizmet ve mükemmel sonuç esasında, uzun soluklu ilişkiler kurmaktır.

03.

Yaklaşım benimseme

Sonuç odaklılık

Müvekkillerimizin ticari başarılarına yönelik dinamik ve sonuç odaklı hukuki hizmet sunuyoruz. Etkili ve verimli hukuki danışmanlık hizmetimiz sayesinde müvekkillerimizin ticari ve hukuki risklerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz.

04.

Her müvekkil özeldir

Özgünlük

Her müvekkilimizin kendine özgü ihtiyaç ve beklentileri olduğunun farkındayız. Bu nedenle, müvekkillerimizin soru ve kaygılarını dikkatle dinliyor, hedeflerine en etkili ve en verimli şekilde ulaşabilecekleri kendilerine ve somut olaya özgü stratejiler yaratıyoruz.

Mahkeme takip işlemleri, en iyi şekilde yapabilmektedir. Böylece hem davacı hem de davalılar, zaman kaybetmeden ve hiçbir uğraşa girmeden davaları ile ilgili tüm detaylar hakkında bilgilenmektedirler.

Sonlandırılan davalar

0%

Hukuk hayatımızın her alanında yer almaktadır. Hayatları boyunca hukuksal bir faaliyeti olmayan kimse nerede ise yoktur. Değişik hukuk konuları ile karşılaşıldığından, bu konuda bir sorun meydana geldiğinde, kişisel hukuk bilgisi ile bu konulara yeterli çözüm bulunamamaktadır. Bu nedenle de sorunların çözümünde hukuki danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir.

Önlenen Mağduriyet

0%

Doğru Bilgiye Erişim

0%

Aldırılan Hukiki Önlemler

0%

ŞİRKETLER HUKUKU

ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret ve Şirketler Hukuku ile ilgili olarak danışmanlık ve bağımsız olarak şirket avukatlığı hizmeti sunmaktayım.

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi görevine giren davalarda sanık müdafi ve müşteki vekilli olarak çözüm sunmaktayım.

İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarda, idarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları alanında çözüm sunmaktayım.

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali,vb konulara ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayım.

0

TECCÜBELİ YIL

0

GÖRÜLEN DAVA

0

YETİŞTİRİLEN STAJER

0

DANIŞMANLIK

İletişime Geç

Danışın

 • Adres

  1202/1 sokak numara:69 Daire 601 Gıda Çarşısı Yenişehir Konak /İzmir /Türkiye
 • Email:

  fkurdoglu@kurdoglu.av.tr
 • Telefon:

  +90 505 766 33 21
 • Website:

  https://www.kurdoglu.av.tr

İletişime Geç

Soru Sor